OrchestraBeheer

“Vermogensbeheer kan anders – beter!”

Orchestra

Over ons

Cliënten

Een goede ontwikkeling van uw vermogen, op de korte én de lange termijn, verdient de aandacht van betrokken experts. Efficiënt vermogensbeheer omvat veel meer dan alleen beleggen. Daarom biedt Orchestra beheer en financiële administratie over alle vermogenscomponenten. Dat doen wij door middel van een uiterst doordachte, nieuwe propositie waarin we onder andere afstappen van de in de markt gebruikelijke tarifering op basis van toevertrouwd vermogen. In onze nieuwe aanpak berekenen we een vaste, vooraf met u overeengekomen vergoeding voor geleverde inspanningen.
lees verder.

Orchestra is een family office voor stichtingen, verenigingen en familie- vermogens. Met passie voor ons vak zetten wij ons in voor de belangen van onze cliënten. Wij weten dat vermogensbeheer anders kan – beter! Onze aanpak ontzorgt en leidt efficiënt naar uw uiteindelijke doel. Orchestra staat onder toezicht van De Nederlandse Bank en is in het bezit van een vergunning voor vermogensbeheer en -advies, verleend door de Autoriteit Financiële Markten. Onze medewerkers staan geregistreerd bij het Dutch Securities Institute.
lees verder.

Het snelgroeiende bestand van tevreden cliënten van Orchestra bestaat onder meer uit stichtingen en verenigingen, zoals ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) en SBBI’s (sociaal belang behartigende instellingen), maar ook families en DGA’s
(pensioen-bv’s). Bestuurders krijgen meer grip op hun organisatie. Families krijgen inzage in de totale vermogensopstelling. DGA’s houden meer tijd over voor hun kerntaken doordat Orchestra de zorg overneemt voor onder meer de (pensioen)administratie.
lees verder.

Over Orchestra

Orchestra onderscheidt zich in de financiële markt met een nieuwe kijk op vermogensbeheer. Het traditionele model beperkt zich vaak tot beleggen. Orchestra biedt een veel completere dienstverlening tegen een vast en scherp tarief. Daarbij gaan we uit van ‘effort-based’ in plaats van ‘asset-based’ dienstverlening. Dat wil zeggen dat de vergoeding is gebaseerd op geleverde diensten, en niet, zoals vaak gebeurt, op een percentage van het vermogen. Deze frisse benadering zorgt ervoor dat uw vermogen in de toekomst aanzienlijk meer kan groeien.


Roderik Bolle Dave Price Wouter Hofhuis

View Roderik Bolle's profile on LinkedIn


View Dave Price, CFA's profile on LinkedIn


View Wouter Hofhuis's profile on LinkedIn

+31 70 205 1181 +31 70 205 1182 +31 70 205 1183
r.bolle@orchestrabeheer.nl d.price@orchestrabeheer.nl w.hofhuis@orchestrabeheer.nl

Diensten

Beheer, Governance en Administratie.
Orchestra biedt stichtingen (met of zonder een ANBI-status), pensioen-bv’s en families, een scala aan ondersteunende diensten. Wij stellen deze diensten beschikbaar in een persoonlijke kantooromgeving, OFIS, waarin u een overzicht vindt van het totale vermogen. OFIS staat voor Online Financial Information System en is een door Orchestra zelf ontwikkeld systeem dat cliënten op dagbasis inzage geeft in alle relevante onderdelen van het vermogen.

Stichtingen

Families

OFIS

Orchestra biedt ondersteuning en expertise op onder meer de volgende terreinen:

 • beantwoorden van het beleggings-
  vraagstuk;
 • ontwikkelen van de beleggingsstrategie;
 • portefeuillebeheer en -advies;
 • toetsing, begeleiding externe beheer-
  mandaten;
 • risicomanagement ten aanzien van al uw vermogensbestanddelen;
 • governance & compliance;
 • financiële administratie & boekhouding conform richtlijnen;
 • rendements- (budget-) verbetering door kostenbeheer.
Orchestra voorziet daarnaast in specifieke diensten ter ondersteuning van families:

 • (financiële) administratie van kunst, verzekeringen, landerijen en overige (buitenlandse) bezittingen en beleggingen;
 • controle en regie over efficiëntie en effectiviteit van beleggingen bij meerdere banken;
 • het opstellen van pro-forma fiscale overzichten en jaarrekeningen;
 • het in kaart brengen en waar mogelijk reduceren van alle kosten die ten laste van het vermogen vallen;
 • nalatenschapsbeheer.
OFIS zorgt voor directe verwerking van financiële informatie zoals bankgegevens, effectendepots en poststukken. Orchestra faciliteert voor cliënten die dat willen bovendien alle betalingen, waarbij het systeem autorisatie door de klant zelf aanbiedt.OFIS is voor cliënten wereldwijd toegankelijk en biedt zo de mogelijkheid om continu grip op de organisatie te houden en vermogen te sturen. OFIS biedt agenda- en planningsfaciliteiten, en een online documentkluis mét privacyfunctie. Daarmee kunt u uw accountant of fiscalist toegang geven tot de voor hen relevante informatie, en niets meer dan dat.
Contact.

 

OFIS Orchestra

OFIS staat voor Online Financial Information System.
Orchestra heeft OFIS ontwikkeld voor het beheer van al uw vermogensonderdelen. OFIS functioneert als uw eigen online kantooromgeving. Uw gegevens worden op afstand bewaard, maar niet in één grote cloud en alleen op servers in Nederland.

Wat is OFIS?

Governance

Veiligheid

OFIS functioneert als uw eigen online kantooromgeving, die volledige inzage verschaft in al uw administratie, projectadministratie, bankrekeningen en al uw investeringen. Daarnaast beschikt OFIS over verwerkingsfaciliteiten voor al deze elementen, evenals autorisatiefaciliteiten voor bankzaken en verdere maatwerkvoorzieningen. De aanzienlijke tijdsbesparing die OFIS voor u realiseert komt ten goede aan uw kernactiviteiten! Inlogrechten worden bepaald aan de hand van de rol die iemand in uw organisatie of familie vervult. Zo kan de accountant of de fiscalist (tijdelijke) inlogrechten krijgen. Bestuurders krijgen toegang tot die zaken die voor hun specifieke rol in de organisatie relevant zijn. Bovendien biedt OFIS een digitale documentenkluis, waarin alle belangrijke documenten worden bewaard. OFIS stelt Orchestra in staat om de organisatie van haar cliënten zo kostenefficiënt mogelijk in te richten. Uw gegevens worden op afstand bewaard, maar niet in één grote cloud en alleen op servers in ISO-gecertificeerde Nederlandse datacenters. Hoogstaande technische oplossingen en 24/7 monitoring waarborgen de continuïteit van het systeem en de veiligheid van uw data. Uw interactie met OFIS gebeurt volledig versleuteld via een HTTPS-verbinding. Een geavanceerd data-integriteitsmechanisme onderwerpt het systeem aan strikte consistentieregels.

Van asset based..

naar Effort based dienstverlening

Orchestra onderscheidt zich in de markt door af te stappen van het traditionele kostenmodel voor vermogensbeheer, en een vaste in plaats van een vermogensafhankelijke vergoeding te rekenen.

Alignment of interests

Wie is de cliënt, u of uw vermogen?

Hoe kan het beter?

De focus bij Orchestra ligt op het gezamenlijk doel dat u en wij nastreven: groei van uw vermogen. Uw belang is ons belang, en dat betekent dat we in een betrokken relatie helder communiceren over uw wensen en mogelijkheden, met de ogen op de bal. De kosten voor vermogensbeheer kunnen een belangrijke belemmering vormen voor vermogensgroei, en daarom is het belangrijk om hierin een aanzienlijke verbetering aan te brengen. De onderscheidende aanpak van Orchestra zorgt ervoor dat besparingen op kosten zowel op het (belegd) vermogen als op de achterliggende organisatie gerealiseerd kunnen worden. Daar waar de meeste dienstverleners ‘vermogensbeheer’ beperken tot beleggingsdiensten en daar vervolgens een percentage voor in rekening brengen, biedt Orchestra haar diensten aan op basis van inspanning. In onze visie betekent een procentuele vergoeding dat het (belegbare) vermogen cliënt is, in plaats van de cliënt zelf, en creëert dit dan ook een impliciet belangenconflict. Orchestra berekent een redelijke, billijke jaarlijkse vergoeding voor de verzorging van de diensten die we met u overeenkomen. Dat betekent dus ook dat u niet achteraf voor verrassingen kunt komen te staan doordat uren zijn opgelopen. Van administratie tot beleggen, van projecten en documentbeheer tot en met het opstellen van de jaarrekening, Orchestra ondersteunt het totale vermogen van de cliënt, ongeacht de bewaarbank waar het vermogen wordt aangehouden.

Wij maken graag – en uiteraard geheel vrijblijvend – een eerste inschatting van de impact van onze dienstverlening op uw organisatie of familievermogen. Orchestra maakt het verschil!

 

Wij staan naast u

Onze cliënten zijn algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), overige stichtingen en pensioen-bv’s, en familievermogens. Orchestra functioneert als een online, altijd beschikbare beheerder van uw vermogen – niet tegenover u maar naast u.

Stichtingen

Families

Pensioen-BV’s

Het wordt administratief steeds complexer om een stichting adequaat te besturen. Toenemende wet- en regeldruk zorgen voor verhoogde risico’s en aansprakelijkheden voor bestuurders, die zich vaak onbezoldigd in hun vrije tijd inzetten voor organisaties. Wat vooral complex en tijdrovend kan zijn, is de inrichting van en de controle op de administratieve organisatie. Daaronder verstaat Orchestra het bewaken van procesbeschrijvingen, beleggingsstatuten, risicobeheer en het managen van kosten.

Orchestra neemt deze taken over en legt continu online verantwoording af aan het bestuur. Daarnaast ondersteunen wij bestuurders bij de processen die veranderende wet- en regelgeving voor (ANBI-)organisaties met zich meebrengt. Desgewenst treden wij op als sparringpartner in de relaties met financiële instellingen. Doordat Orchestra volledig bankonafhankelijk werkt, blijft u vrij in de keuze voor uw bancaire relaties, en bieden we waar mogelijk aanbevelingen om de efficiëntie te verhogen.

Over het algemeen gaat het bij familievermogens om veel meer dan alleen de beleggingsvraagstukken waarin banken en beleggers hen ondersteunen: familiestatuten, testamentaire zaken, initiatieven ten aanzien van goede doelen, management van niet-beleggingen en plannen voor toekomstige liquiditeitsbehoeften.
Al deze zaken hebben naast de leuke en inspirerende kant ook een noodzakelijke, vaak omslachtige administratieve keerzijde. Orchestra ondersteunt u in alle relevante zaken rondom het totale vermogen en biedt online overzicht van zowel het gehele als het fiscale vermogen.

Bovendien bieden wij onze particuliere relaties en families in het geval van overlijden volledige zorg over de nalatenschap. Orchestra heeft dan volledig inzicht in alle noodzakelijke informatie, en zorgt voor betrokken en deskundige opvang van de familie.

Om een pensioen-bv zorgvuldig te kunnen voeren, is naast het beleggingsvraagstuk vooral de strekking van de pensioenovereenkomst en de bewaking van het daarin beschreven mandaat belangrijk.

Orchestra kan deze taak van u overnemen, samen met alle administratieve verplichtingen en correspondentie met de fiscus. Bij de overgang naar uitkeren wordt de juiste afhandeling van de fiscaliteiten een belangrijke taak.

Ook bij overlijden kan de afwikkeling van de pensioen-bv in de nalatenschap complex zijn. Nabestaanden hebben dan direct behoefte aan grip, overzicht en begeleiding. Orchestra biedt dit overzicht en neemt als u dat wilt de volledige begeleiding op zich.

Contact

FOUNDATION HOUSE
KONINGINNEGRACHT 15
2514 AB DEN HAAG
+31(0) 70 205 11 80

Postbus 90432
2509 LK Den Haag

contact@orchestrabeheer.nl
orchestrabeheer.nl

KvK. 55708382
BTW NR. NL8518.27.640.B.01
ABN AMRO 55.91.57.959

Publicaties

Orchestra publiceert op deze pagina regelmatig interessante artikelen en links naar webpagina’s met relevante informatie voor onze cliënten. Voor nadere informatie over deze artikelen of om een afspraak te maken voor een gesprek nodigen we u graag uit contact met ons op te nemen.

Algemene informatie

Nuttige links

Artikelen

Deze webpagina bevat links naar externe internetsites. Orchestra is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarop links naar deze site staan of waarnaar links op deze site worden gegeven. Ons cookiesbeleid en privacybeleid zijn niet van toepassing op het eventueel verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op of via externe sites.
Met betrekking tot de artikelen zijn alle rechten op deze website en op de informatie, waaronder begrepen auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten (zoals tekst, afbeeldingen en andere materialen), eigendom van Orchestra of opgenomen met bronvermelding of toestemming van de desbetreffende eigenaar. Al deze rechten zijn voorbehouden.
Client login
De Nederlandsche Bank
Autoriteit Financiële Markten
DSI
An Experienced View on Markets and Investing
Roderik Bolle op Fondsnieuws: “effort based” verdienmodel
Orchestra aan rondetafel discussie vermogensregie
FD artikel over veranderingen in vermogensbeheer jan 2013
Actieve beheerde fondsen: tien valkuilen
The Arithmetic of Investment Expenses by Sharpe
Fiscale maatregelen ANBI’s 2014
Noodzaak goede administratie
Staatscourant fiscale maatregelen ANBI’s

Disclaimer

Deze website is louter informatief. Aan deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Orchestra b.v. kan in de toekomst mogelijkerwijs gebruik gaan maken van cookies om het bezoek aan onze website te analyseren. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij dit kenbaar maken.